Locationewsin käyttöehdot julkaisijalle

Voimassa 24.2.2017 alkaen.

Locationews on julkaisukanava. Jokainen julkaisija vastaa itse julkaisemastaan sisällöstä. Julkaisijan tulee toimia JNS:n journalistin ohjeiden mukaisesti. Kun julkaiset Locationewsiin, hyväksyt Locationewsin käyttöehdot.

Palveluntarjoaja

Locationewsin palveluntarjoajana toimii Locationews Oy. Locationews Oy:llä on valta muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Locationews tiedottaa käyttöehtojen muuttumisesta Julkaisijoille.

Julkaisija

Locationewsin Julkaisijaksi voi rekisteröityä periaatteessa kuka tahansa: yksityishenkilöt, rekisteröidyt tai rekisteröitymättömät yhteisöt sekä yritykset. Julkaisijasta käytetään käyttöehdoissa sanaa Julkaisija.

Locationewsin palveluissa toimiva Julkaisija sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä Suomen lakia.

Rekisteröityminen

Yritykset, rekisteröidyt yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot voivat saada hakemuksesta käyttöönsä Locationewsin mainostustoiminnon, jonka kautta pystyy luomaan omia mainoksia.

Julkaisija on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Locationews käsittelee käyttäjätietoja vastuullisesti ja yksityisyyttä kunnioittavasti.

Julkaisun vastaava toimittaja

Locationewsin Julkaisuilla tulee olla Suomen lain mukaisesti vastaava toimittaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa toimitustyötä, päättää julkaisun sisällöstä sekä muusta lain määräämästä. Hänen tulee olla viisitoista vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Jokaisen Julkaisun tulee asettaa vastaava toimittaja. Yksityishenkilön toimiessa Julkaisijana vastaava toimittaja on useimmiten kyseinen henkilö.

Mainostaminen ja laskutus

Julkaisija voi liittää omiin juttuihinsa mainoksia. Locationewsin affiliate-verkoston mainokset ovat kaikkien käytettävissä. Julkaisija voi laskutusosoitteensa rekisteröimällä saada käyttöön omien mainosten julkaisemisominaisuuden. Locationews Oy:llä on oikeus hyväksyä tai hylätä laskutukseen oikeutettu Julkaisija.

Laskujen maksamatta jättäminen tai maksujen viivästyminen voi johtaa mainostusmahdollisuuden poistamiseen tai käyttäjätilin jäädyttämiseen.

Julkaisijan tulee käyttää Locationewsin omaa mainostyökalua. Mainoksien lisääminen juttujen sisään esimerkiksi kuvatiedostoina on ehdottomasti kielletty.

Julkaisujen sisältö

Julkaisija on vastuussa julkaisemastaan sisällöstä. Julkaisija sitoutuu noudattamaan Julkisen Sanan Neuvoston journalistin ohjeita. Niiden lisäksi korostetaan erityisesti seuraavia sääntöjä:

  1. Locationews on tarkoitettu huolellisesti laaditun paikkaan sidotun sisällön julkaisemiseen. Julkaisijaprofiilia ei tule käyttää esimerkiksi keskusteluohjelman tavoin.
  2. Julkaisijan tulee pyrkiä julkaisujen oikeellisuuteen ja totuudenmukaisuuteen sekä korjattava julkaisujaan tarvittaessa. Tahallinen totuudenvastaisuus ja valeuutisten julkaiseminen johtaa välittömään käyttäjätilin jäädyttämiseen tai poistamiseen.
  3. Julkaisijan tulee noudattaa hyviä tapoja julkaisuissaan. Yksilöön tai ryhmään kohdistuva epäkunnioittava arvostelu tai vihapuhe ei ole sallittua Palvelussa.
  4. Kaupallisen julkaisemisen tulee erottua journalistisesta julkaisemisesta. Kaupallisen sisällön julkaisemiseen on käytettävä ehdottomasti Locationewsin Sisältömarkkinointipohjaa.

Julkaisija vastaa itse kaikesta julkaisemastaan sisällöstä myös oikeudellisesti. Locationewsilla on oikeus rajoittaa käyttöehtoja rikkovaa julkaisemista, mutta Locationews korostaa Julkaisijan harkintaa: rajatapauksessa on parempi olla julkaisematta.

Locationewsilla on oikeus poistaa käyttöehtojen vastaiset julkaisut ilman varoitusta sekä jäädyttää tai poistaa Julkaisijan käyttäjätili.

Jos käyttäjätili on poistettu, Julkaisija ei saa luoda uutta käyttäjätiliä uudella nimellä.

Tekijänoikeus

Locationews on julkaisukanava. Julkaistun sisällön tekijänoikeus säilyy Julkaisijalla. Locationews Oy:llä on oikeus esittää julkaistua sisältöä Palvelussaan.

Julkaisija vastaa itse siitä, että hänen julkaisemansa sisältö ei riko tekijänoikeuksia. Julkaisijalla tulee olla oikeus julkaisemaansa materiaaliin.

Locationews Oy ei ole vastuussa Julkaisijan tekemistä tekijänoikeusrikkomuksista. Locationews Oy:llä on oikeus poistaa tekijänoikeuksia rikkova sisältö välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Julkaisija voi koska tahansa poistaa artikkelinsa ja käyttäjätunnuksensa Locationewsista. Artikkelit poistuvat näkyvistä välittömästi.

Plugin-käyttäjä voi koska tahansa poistaa pluginin käytöstä.

Palvelun päättäminen

Julkaisijan poistaessa käyttäjätilinsä kaikki Julkaisijan tekemät julkaisut poistuvat heti näkyvistä. Julkaisija voi kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa aktivoida tilinsä uudestaan. Locationews ei sitoudu säilyttämään poistettujen käyttäjätilien materiaalia kolmen kuukauden jälkeen.

Palvelussa olevat häiriöt

Locationewsista pyritään jatkuvalla päivittämisellä tekemään mahdollisimman saumaton julkaisuympäristö. Julkaisija on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista virhetilanteista Locationews Oy:lle.

Locationews Oy ei ole Julkaisijalle vahingonkorvausvelvollinen Palvelussa esiintyvän häiriön takia. Jos mainostamisessa tapahtuu häiriöitä, hyvittää Locationews Oy tapahtuneen vahingon tulevien mainoksien hinnassa.

Locationews ei korvaa muita Palvelussa tapahtuneita häiriöitä.

Erimielisyydet

Locationews ei vastaa Julkaisijoiden väärinkäytöksistä eikä niistä aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti selvittämään sopimalla, toissijaisesti Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Riitatilanteissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

Määritelmät

  • Locationewsilla tarkoitetaan Locationews-palvelua.
  • Palvelulla tarkoitetaan Locationews-sovellusta sen eri muodoissaan sekä siihen liittyviä hallintapaneeleita ja plugineja.
  • Julkaisijalla tarkoitetaan käyttäjää, joka on rekisteröitynyt Locationewsin julkaisijaksi ja pystyy julkaisemaan sisältöä palveluun
  • julkaisulla tarkoitetaan artikkelia tai muuta julkaisijan luomaa sisältöä.